Zet zich in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. Samen met duizenden vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers en donateurs werken wij aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor iedereen die er nu mee te maken heeft.

alzheimer-nederland.nl

We strijden voor mensenrechten overal en voor iedereen. Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Nu is ons werkterrein enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Bekijk de verschillende thema’s en landen waar Amnesty op werkt.
amnesty.nl

De Nederlandse Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de zichtbare en onzichtbare littekens. Want de effecten van vuur en hitte zijn vaak verschrikkelijk, en tekenen je voor je leven. Met de collecte kan de Brandwondenstichting verder gaan met haar missie: een littekenvrije toekomst! 
brandwondenstichtingting.nl

Diabetes de wereld uit helpen is onze gezamenlijke droom. Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes. En aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. Dit doen we via wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, samen met iedereen die ons daarbij helpt! diabetesfonds.nl

Veel mensen met een beperking voelen zich eenzaam. Dat probleem ontstaat al in het jonge leven. Gehandicapte kinderen missen contact met vriendjes in de buurt. Daarom doet de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind er alles aan zodat kinderen met een handicap samen met leeftijdgenootjes kunnen leren, sporten en spelen. Geen kind zonder vriendjes, dat is ons ideaal.
nsgk.nl

Als één team achter de sporters met een handicap! Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap dicht bij huis mogelijk te maken. Help jij mee?
fondsgehandicaptensport.nl/

Je hart ben jij en wij zijn er voor jouw hart. In Nederland zijn er bijna 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Per dag overlijden er ruim 100 mensen, meer vrouwen dan mannen, en komen 700 mensen in het ziekenhuis terecht. De Hartstichting zorgt voor het eerder opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten.  
hartstichting.nl

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening. Het krijgen van een hersenaandoening kan grote impact hebben op je leven en werk. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Nu en in de toekomst.
hersenstichting.nl/

Sinds 1968 zet Jantje Beton zich in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kinderen en jongeren in kwetsbare (speel)posities krijgen hierbij extra aandacht. Bewegen en spelen zijn het belangrijkste én het leukste onderdeel van een gezond leven. 50% van uw gift aan jantje Beton komt rechtstreeks ten goede van Scouting Heesch. Daarom zegt Jantje Beton … STOP NOOIT MET SPELEN.

jantjebeton.nl

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 118.000 mensen kanker. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker. Elke soort kanker is een andere ziekte met een eigen behandeling. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.
kwf.nl

Voor de meeste mensen is ademen heel gewoon. Maar voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Het Longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Tot het zover is zetten we ons in voor een rookvrij leven met gezonde binnen- en buitenlucht. En we ondersteunen medische onderzoek, gericht op het voorkomen van astma en het repareren van kapotte longen. Zo maken we ’t verschil.
longfonds.nl

Je spijsvertering is van levensbelang. Ze kan je beste vriend zijn, maar ook je grootste vijand. Wij zetten ons in voor twee miljoen mensen met een spijsverteringsziekte door onderzoeken te financieren en voorlichting te geven. Voor hen en met hen strijden wij voor een gezonde spijsvertering voor iedereen.
mlds.nl

Een nierziekte beperkt je leven. Als nieren hun werk niet doen, ga je dood. Dialyse is weliswaar levensreddend maar ook loodzwaar. Transplantatie is vaak de beste behandeling maar lang niet altijd is er op tijd een nier beschikbaar. Daarom strijdt de Nierstichting elke dag om mensen met een nierziekte hun vrijheid en leven weer terug te geven, met onderzoek, stimuleren van nierdonatie, voorlichting en preventie.
nierstichting.nl

ReumaNederland: Samen zorgen voor beweging. Een betere kwaliteit van leven met reuma, dat is het doel van ReumaNederland. Met onderzoek naar betere behandelingen, betrouwbare informatie en aandacht voor de belangen van mensen met reuma.
reumanederland.nl

Stichting Sahelp is een vrijwilligersorganisatie, die kleinschalige, concrete en duurzame hulp biedt aan mensen in Burkina Faso. Onze projecten maken lokaal echt het verschil! Alle inkomsten zijn afkomstig uit donaties en de opbrengst van eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse collecte. In totaal is zo al voor ruim 1,5 miljoen euro ingezameld.
sahelp.nl

Krachtig tegen spierziekten! Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één groot doel: alle spierziekten de wereld uit. Ons belangrijkste middel in deze strijd is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en kwaliteit van leven voor mensen met een spierziekte op dit moment. Uw bijdrage is daarbij van grote waarde. Onschatbare waarde.
prinsesbeatrixspierfonds.nl

X